گروه فرهنگی سراج

زیر نظر مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس

گروه فرهنگی سراج

زیر نظر مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۱ ثبت شده است

خدا هست

۲۲
آبان
دانشجویی سر کلاس فلسفه نشسته بود. موضوع درس درباره خدا بود. استاد پرسید:( آیا در این کلاس کسی هست که صدای خدا را شنیده باشد؟)
 کسی پاسخ نداد.
استاد دوباره پرسید:( آیا در این کلاس کسی هست که خدا را لمس کرده باشد؟)
 دوباره کسی پاسخ نداد.
استاد برای سومین بار پرسید:( آیا در این کلاس کسی هست که خدا را دیده باشد؟) برای سومین بار هم کسی پاسخ نداد. استاد با قاطعیت گفت با این وصف خدا وجود ندارد.
دانشجو به هیچ وجه با استدلال استاد موافق نبود و اجازه خواست تا صحبت کند. استاد پذیرفت. دانشجو از جایش برخواست و از همکلاسی هایش پرسید: ( آیا در این کلاس کسی هست که صدای مغز استاد را شنیده باشد؟) همه سکوت کردند.
(آیا در این کلاس کسی هست که مغز استاد را لمس کرده باشد؟) همچنان کسی چیزی نگفت.
(آیا در این کلاس کسی هست که مغز استاد را دیده باشد؟)
وقتی برای سومین بار کسی پاسخی نداد، دانشجو هم گفت پس با این اوصاف استاد هم مغز ندارد...
  • گروه فرهنگی سراج

خدا هست

۲۲
آبان

مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت.
در حال کار گفتگوی جالبی بین آنها در گرفت.
آنها درباره موضوعات و مطالب مختلف صحبت کردند.
وقتی به موضوع « خدا » رسیدند ؛ آرایشگر گفت: من باور نمی کنم خدا وجود داشته باشد.
مشتری پرسید: چرا باور نمی کنی؟
آرایشگر جواب داد: کافی است به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد. به من بگو، اگر خدا وجود داشت آیا این همه مریض می شدند؟ بچه های بی سرپرست پیدا می شد؟ اگر خدا وجود می داشت، نباید درد و رنجی وجود داشته باشد. نمی توانم خدای مهربانی را تصور کنم که اجازه می دهد این چیزها وجود داشته باشد.
مشتری لحظه ای فکر کرد، اما جوابی نداد، چون نمی خواست جر و بحث کند.
آرایشگر کارش را تمام کرد و مشتری از مغازه بیرون رفت.
به محض این که از آرایشگاه بیرون آمد، در خیابان مردی دید با موهای بلند و کثیف و به هم تابیده و ریش اصلاح نکرده. ظاهرش کثیف و ژولیده بود...مشتری برگشت و دوباره وارد آرایشگاه شد و به آرایشگر گفت: می دانی چیست، به نظر من آرایشگرها هم وجود ندارند.
آرایشگر با تعجب گفت: چرا چنین حرفی می زنی؟ من این جا هستم، من آرایشگرم. من همین الان موهای تو را کوتاه کردم.
مشتری با اعتراض گفت: نه! آرایشگرها وجود ندارند، چون اگر وجود داشتند، هیچ کس مثل مردی که آن بیرون است، با موهای بلند و کثیف و ریش اصلاح نکرده پیدا نمی شد.
آرایشگر جواب داد: نه بابا، آرایشگرها وجود دارند! موضوع این است که مردم به ما مراجعه نمی کنند.
مشتری تائید کرد: دقیقاً ! نکته همین است. خدا هم وجود دارد! فقط مردم به او مراجعه نمی کنند و دنبالش نمی گردند. برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد.

  • گروه فرهنگی سراج

جلسه چهارم

۱۷
آبان

مباحث آقای قهرایی (غدیر)

اهداف پیامبر از حادثه غدیر : حفظ اسلام ، تعیین خلیفه ، تعیین خط مشی برای مسلمانان و تعیین مقصد برای آنها
برای اولین بار بود که پیامبر از مسلمین دعوت عمومی کردند که باید در این حج شرکت کنند.
120 هزار نفر از مدینه و اطراف آن 12 هزار نفر اهل یمن و 10 هزار نفر سپاه حضرت علی و تمام اهل البیت در این سفر بوده اند.
آغاز حج 4 ذی الحجه میباشد.روز 12 ذی الحجه پایان حج است.

بقیه در ادامه مطلب
  • گروه فرهنگی سراج

جلسه سوم

۱۲
آبان

مباحث رابط (بحث دوستی)


الف)علاقه به دوست نداشتن:
 1-کسانی که غرور و خودبینی دارند.
2- افرادی که کم رو و خجالتی هستند.
3- کسانی که نا امید و افسرده هستند و زندگی به آن ها فشار آورده است.
4-کسانی که خیلی کار مثبت و فعالیت خوب میکند و دوست را مزاحم خود میدانند.

بقیه در ادامه مطلب
  • گروه فرهنگی سراج

جلسه دوم

۱۲
آبان

مباحث آقای گلی (جوان)


نوجوانی:مرحله ای از زندگی است که به دلیل مصادف شدن با بلوغ  جزو مهم ترین مراحل زندگی و پلی است بین کودکی و بزرگسالی وانسان در آن تغییرات بسیار سریعی دارد،از جمله :

بقیه در ادامه مطلب


  • گروه فرهنگی سراج

جلسه اول

۱۱
آبان

امام علی (ع) فرمودند: نخستین رحمتی که از آسمان به زمین نازل شد در 25 ذی القعده بود. کسی که در این روز روزه بگیرد و شبش را به عبادت بایستد.عبادت صد سال را که روزش را روزه بگیرد و شبش را به عبادت گذرانده است ،خواهد داشت.


نوجوانی دوره ی مهمی از زندگی است ؛ در این دوره از کودکی خارج میشویم و به سمت بزرگسالی میرویم در این زمان بین کودکی و بزرگسالی کشمکش ایجاد شده و مانند نهالی سست هستیم که به هر طرف خم میشود و اگر کج شویم در بزرگسالی اصلاح آن افکار و روحیات بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است.

  • گروه فرهنگی سراج