گروه فرهنگی سراج

زیر نظر مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس

گروه فرهنگی سراج

زیر نظر مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

خداوند از ما عبادت نمیخواهد بلکه٬

عبد و بندگی میخواهد.

....................................

عبادت = آنگونه که ما خودمان می خواهیم خدا را پرستش کنیم .

عبد = آنگونه که خدا از ما میخواهد او را پرستش کنیم

  • گروه فرهنگی سراج
مرد فقیری بود که همسرش کَرِه درست میکــرد زن کره ها را به صورت دایره های یک کیلویی می ساخت. مرد آنرا به یکی از بقالی های شهر می فروخت و مایحتاج خانه را می خرید.

روزی مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و آنها را وزن کرد . اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود. … او عصبانی شد و به مرد فقیر گفت:
دیگر از تو کره نمی خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من می فروختی در حالی که وزن آن ۹۰۰ گرم است.
مرد فقیر سرش را پایین انداخت و گفت: ما ترازویی نداریم و یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن را به عنوان وزنه قرار می دادیم .

  • گروه فرهنگی سراج